Home  >>  Faculty  >>  Faculty  >>  Dept.of intl. Economy

Dept.of intl. Economy

Dept.of international Economy

Director:XIANG Weixing

Deputy Director:DING Yibing

Secretary:WANG Da

Dept.of international Economy

Professor

Li Junjiang

Li Xiao

Xiang Weixing

Zhao Fang

Li Dong

Ding Yibing

Li Yurong

Junjiu Li
Wang Da Shi Benye

Associate

Professor

Gao Jianhua

Liu Yong

Shi Benye

Fan Shuo
Sun Li Hasanat

Lecture

Zhang Hu

Zhu Dongmei

Ma Changyu

Pan Yingnan
Piao Qinghua Xu Ning