Dept.of Public Finance

Dept.of Public Finance

Director: NIAN Zhiyuan

Deputy Director: SHAO Xuefeng

Secretary: HU Jili

Dept.of Finance

Professor

Nian Zhiyuan

Shao Xuefeng

Qi Ping

Xu Mengbo

Li Shimei

Song YangAssociate

Professor

Huang Lihua Liu Chaoyang

Lecture

Cai Xuemei

Hu Jili