HOME | CONTACTUS | 中文版
Dept.of intl. Economy
Dept.of international Economy


Director:XIANG Weixing
Deputy Director:DING Yibing
Secretary:WANG Da

Dept.of international Economy
Professor Li Junjiang Li Xiao Xiang Weixing Zhao Fang
Li Dong Ding Yibing Li Yurong Junjiu Li
Wang Da


Associate

Professor

Gao Jianhua Liu Yong Shi Benye Fan Shuo
Lecture Wang Bo Zhu Dongmei Ma Changyu Pan Yingnan
Piao Qinghua


Translator | sitemap | Copyright © All Right Reserved Economics School of Jilin University