HOME | CONTACTUS | 中文版
Dept.of Public Finance
Dept.of Public Finance


Director: NIAN Zhiyuan
Deputy Director: SHAO Xuefeng
Secretary: HU Jili

Dept.of  Finance
Professor Pan Shi Xu Chuanchen Nian Zhiyuan Qi Ping
Li Shimei Xu Mengbo Shao Xuefeng

Associate

Professor

Huang Lihua


Lecture Cai Xuemei Hu Jili

Translator | sitemap | Copyright © All Right Reserved Economics School of Jilin University