HOME | CONTACTUS | 中文版
Dept.of Finance
Dept.of Finance


Director: WANG Qian
Deputy Director: ZHANG Yuxin
Secretary: ZHANG YuXIN

Dept.of Finance
Professor Du Jie Sun Shaoyan Wang Qian Li Yu
Zhou Baicheng Zhang Yuxin Yu Zhen
Associate
Professor

Tian Lijie Ding Zhaoyong Yu Naishu
Guan Lijie


Lecture Li Lianhui Guo Xin Fu Ning Shi Linsong
Hua Qiuling

Translator | sitemap | Copyright © All Right Reserved Economics School of Jilin University